Amortyzacja środka trwałego
Amortyzacja środka trwałego

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Amortyzacja środka trwałego

 
Środki trwałe podlegają amortyzacji, która polega na systematycznym dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych. Prawo bilansowe zezwala na rozpoczęcie dokonywania odpisów już w miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania.


Określenie stawki i okresu amortyzacji uzależnione jest przede wszystkim od okresu użyteczności danego środka trwałego, na który ma wpływ długość jego czasu pracy, zmiany technologiczne. Prawo zezwala stosowanie dowolnej metody amortyzacji, jednakże ważne jest aby wybrana metoda odzwierciedlała zużycie środka trwałego co nie zawsze jest uzależnione od okresu użytkowania.

Głównym czynnikiem wpływającym na utratę wartości będzie intensywność jej używania. Każda jednostka powinna w swojej polityce rachunkowości określić, jaką metodą amortyzuje poszczególne grupy środków trwałych np. liniowo, w sposób degresywny. Takie informacje firma może zawrzeć w swoich zasadach rachunkowości.

Wyceny bilansowej środka trwałego dokonuje się pomniejszając wartość początkową rzeczy o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Z trwałą utratą wartości mamy do czynienia, gdy posiadany składnik nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Środek trwały może także wymagać remontu, ale nie są to wydatki związane z ulepszeniem. Ustawa o rachunkowości nie definiuje działań uznawanych za remont.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt