Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

 
Z wartościami niematerialnymi i prawnymi mamy do czynienia tylko wtedy, gdy ww. wartości zostały nabyte. Jeżeli taką wartość podatnik wytworzy we własnym zakresie, nie będzie ona stanowiła dla niego nabytego składnika majątku.


. Oznacza to, że koszty ich wytworzenia zaliczane będą do kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ściśle określają co można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych.

Są to: spółdzielcze prawo własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, autorskie prawa majątkowe, licencje, prawo własności przemysłowej, równowartość informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej i organizacyjnej, wartość firm i koszty prac rozwojowych. Podlegają one amortyzacji jedynie w ściśle określonych warunkach.

Gdy stanowią własność lub współwłasność podatnika, albo są używane na podstawie leasingu. Wykorzystywane są na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, zostały oddane do użytkowania na podstawie licencji, umowy najmu lub dzierżawy, albo leasingu. Przewidywany okres użytkowania tych wartości musi być dłuższy niż 1 rok.

Dla wartości niematerialnych i prawnych ustawodawca przewidział tylko jedną metodę amortyzacji, polegającą na systematycznym odpisywaniu w koszty określonej wartości w czasie krótszym niż określone przepisy podatkowe.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt