Elektroniczna faktura VAT
Elektroniczna faktura VAT

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Elektroniczna faktura VAT

 
Podatnicy mają też możliwość wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.

Aby podatnik VAT mógł jednak skorzystać z tego prawa, musi najpierw uzyskać zgodę odbiorcy faktury na taki sposób przesyłania faktur.
Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Trzeba też zwrócić uwagę, że do podpisywania faktur elektronicznych nie wystarczy zwykły podpis elektroniczny. Do e-faktur potrzebne jest uzyskanie tzw. certyfikatu kwalifikowanego oraz posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Faktury wystawione lub otrzymane w formie elektronicznej przechowuje się w sposób umożliwiający, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp tym organom do faktur, w tym ich wydruku. Faktury powinny być także czytelne. Możliwe jest także przechowywanie faktur na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, jednak tutaj konieczne jest spełnienie określonego wymogu. Dotyczy on uprzedniego poinformowania w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego o miejscu ich przechowywania.

Chodzi tu o adres, tylko w przypadku gdy adres odnosi się do innego podmiotu niż podmiot, który wystawił lub otrzymał fakturę. Koniecznie trzeba też podać nazwę tego podmiotu.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt