Prawoksiegowosc.pl
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów

 
Inwentaryzacja jest to przeprowadzenie czynności , pozwalających ustalić rzeczywisty stan składników majątku. Czynności te zostały uregulowane w Ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a mają zastosowanie do podmiotów prowadzących tego rodzaju ewidencję podatkową.

Powinność taka spoczywa również na osobach, które mają obowiązek stosowania przyjętych zasad polityki rachunkowości (spółki handlowe, osobowe i kapitałowe).

Podstawowe zasady prowadzenia inwentaryzacji określają art. 26 i 27 Ustawy o rachunkowości i wskazują one zakres podmiotowy, metody oraz terminy, w których inwentaryzacja musi zostać przeprowadzona.

Inwentaryzacja powinna być prowadzona zgodnie z zasadami „ciągłości i ostrożności” (art. 5 i 7 Ustawy).

Składniki aktywów i pasywów zebrane w jednym wykazie stanowią tzw. inwentarz. Reguły przeprowadzania inwentaryzacji mogą zostać opracowane w wewnętrznym regulaminie, który ma zazwyczaj formę instrukcji. Natomiast wzory dokumentów obowiązujących przy sporządzaniu inwentaryzacji mogą stanowić załącznik do regulaminu.

Jednostka ma obowiązek przechowywać dokumenty sporządzone w czasie inwentaryzacji przez co najmniej 5 lat.
Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice powinny zostać wyjaśnione i rozliczone w księgach.

Ustawa przewiduje trzy metody prowadzenia inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzenie uzgodnienie sald, a także porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację składników majątkowych.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt