Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald

 
Metodą tą inwentaryzuje się aktywa niemające postaci materialnej m.in. aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych własnych lub innych firm, w tym papiery wartościowe, należności np. pożyczki.
Potwierdzenie salda spełnia kilka funkcji: potwierdza realność rozrachunku, przypomina dłużnikom o występujących należnościach, informuje o stanie prawnym kontrahentów, ujawnia należności wątpliwe lub sporne, pozwala wykryć nadużycia lub nieprawidłowości pracowników, zapłaty w innej wysokości.

Obowiązująca zasada to wystawienie potwierdzenia salda przez wierzyciela. Wyjątek stanowią banki, które informują o wysokości środków na rachunkach i o wysokości kredytów do spłaty. Zgodnie z ustawą o rachunkowości należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej do zapłaty, po wyksięgowaniu zaokrągleń groszowych i należności przedawnionych. Praktyka w tym zakresie jest taka, że wierzyciel wysyła do dłużnika druk potwierdzenia salda w dwóch egzemplarzach, a trzeci dołącza do dokumentacji. Kontrahent powinien potwierdzić otrzymany dokument jeśli zgadza się z jego wysokością, a jeśli nie, powinien podać kwotę niezgodności oraz przyczynę. Jeżeli nie można uzyskać potwierdzenia, dane saldo należy zinwentaryzować drogą weryfikacji. W dobie dzisiejszej potwierdzenie salda można uzyskać drogą listową, faksową, elektroniczną lub telefoniczną.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt