Inwentaryzacja majątku firmy
Inwentaryzacja majątku firmy

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Inwentaryzacja majątku firmy

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami majątek trwały musi być inwentaryzowany raz na cztery lata. Osobą odpowiedzialną w tym wypadku jest kierownik firmy. W pierwszej kolejności sporządza się szczegółową instrukcję, w której zapisuje się harmonogram, zakres i metody jakimi przeprowadzana będzie inwentaryzacja.


Powinna znaleźć się tam również lista członków komisji spisowej oraz zakres ich odpowiedzialności: zaplanowanie jej, przeprowadzenie, aż do rozliczenia.

Kolejnym etapem jest przygotowanie numerowanych arkuszy spisowych. Jedną z metod inwentaryzacyjnych jest dokonanie spisu z natury, czyli fizyczne przeliczenie zasobów np. środków trwałych lub finansowych. Komisja musi składać się przynajmniej z dwóch osób, przy czym wariantem idealnym jest żeby były to osoby spoza jednostki. Za wyjątkiem fizycznego przeliczania pozostałe czynności mogą być wspomagane przez systemy komputerowe.

Ujawnione różnice podlegają wyjaśnieniu i podliczeniu w księgach rachunkowych, mogą mieć one postać niedoborów i nadwyżek. Powinny być ujęte jako ubytki naturalne mieszczące się w granicach norm, różnice podlegające kompensacie, niedobory zawinione i niezawinione, nadwyżki rzeczywiste i pozorne.

Inwentaryzacja jest oceną przydatności lub zbędności elementów majątku, pozwala ujawnić istniejące nieprawidłowości oraz rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt