Prawoksiegowosc.pl
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw

 
Krajowy Rejestr Sądowy /KRS/ jest rodzajem ewidencji prowadzonej w kraju działalności. Powstał w 2001 r. w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. Zastąpił istniejący poprzednio Rejestr Handlowy.

KRS pełni dwie funkcje: - informacyjną – stanowi bazę danych o podmiotach gospodarczych działających w Polsce

- legalizacyjną – dopiero dokonanie wpisu w rejestrze pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych Obowiązek dokonywania wpisu w rejestrze dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, innych osób prawnych.
Nie wpisuje się do rejestru spółek cywilnych, lecz ich wspólników. Osoba fizyczna może również zarejestrować działalność w gminie – w rejestrze zwanym „ewidencja działalności gospodarczej”.

Aby zarejestrować działalność w KRS należy zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi nazwy przedsiębiorstwa. Od 25 września 2007 roku reguluje to Kodeks Cywilny. Nazwa lub jej skrót wpisywana jest we wszystkich dokumentach dot. prowadzonej działalności. Mogą być tworzone w języku obcym, ponieważ są indywidualnymi oznaczeniami przedsiębiorstw. Nazwa powinna się odróżniać od innych firm prowadzących działalność na rynku. Nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, rodzaju prowadzonej działalności i siedziby firmy. Niezbędne jest także określenie rodzaju działalności gospodarczej wg przepisów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia w KRS należy poprawnie wypełnić wniosek, dokonać opłaty za wpis do rejestru, wszystko w ściśle określonych przepisami terminach. Terminy obowiązujące w sprawie złożenia wniosku to – 14 dni przed rozpoczęciem działalności.

Z rejestracją firmy związane są następujące opłaty (2011r.):

- ewidencja działalności gospodarczej – 100 zł

- KRS – rejestr przedsiębiorstw – rejestracja osoby fizycznej – 150 zł

- KRS – Rejestr Przedsiębiorców – inni przedsiębiorcy – 1.000 zł

 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt