Najczęstsze błędy księgowe
Najczęstsze błędy księgowe

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Najczęstsze błędy księgowe

 
Najczęściej błędy księgowe popełniane są w dokumentach źródłowych, inwentaryzacyjnych, ewidencyjnych, jak też w zestawieniach pomocniczych i kontrolnych. Zdarzające się nieprawidłowości w dokumentacji źródłowej to niestarannie sporządzony dokument – bez daty, wymaganych podpisów, albo nieprawidłowo zadekretowany.
Występują także niewłaściwie zakwalifikowane dokumenty do okresu sprawozdawczego, nieprawidłowe zestawienia dowodów księgowych np. raporty kasowe, albo też zdarza się całkowity brak dokumentów księgowych.

W urządzeniach ewidencyjnych najczęściej występują błędy polegające na opuszczeniu operacji gospodarczych, niewłaściwe strony kont lub też zaksięgowanie tej samej operacji z różnymi kwotami. Polega to na dwukrotnym zapisaniu dokumentu w księgach rachunkowych, ale zdarza się też zniekształcenie danych źródłowych przy dokonywaniu zapisu (nieprawidłowa suma), albo nieprawidłowa rubryka. Jednak najczęściej powtarzającym się błędem są nieprawidłowe sumowania, ale większość tych błędów pojawia się tylko przy ręcznym księgowaniu. Zastosowanie nawet prostego programu księgowego znacznie poprawia bezbłędność tych czynności.

Dokonanie korekty wymaga kilku działań kontrolnych m.in. merytorycznej, formalnej i rachunkowej, uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną, sporządzanie zestawień kontrolnych. Usunięcie stwierdzonych błędów musi być dokonane z zachowaniem zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt