Przechowywanie dokumentacji księgowej
Przechowywanie dokumentacji księgowej

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Przechowywanie dokumentacji księgowej

 
Zgodnie z obowiązującym prawem dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w siedzibie zarządu jednostki w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.


. Ponadto roczne zbiory dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się określeniem nazwy ich rodzaju oraz symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze. Zasady te obowiązują także w zakresie przechowywania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

Pewną część dokumentów można przechowywać na elektronicznych nośnikach danych, które pozwalają na zachowanie ich w trwałej postaci. Jednakże warunkiem stosowania tej metody jest posiadanie urządzeń pozwalających dokonanie wydruku archiwizowanych dokumentów. Nie objęte tą metodą są dokumenty przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, listy płac, znaczące umowy, dowody powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów. Wgląd do dokumentów wymaga zgody kierownika jednostki. Okresy przechowywania dokumentów księgowych w archiwum określają przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości. Szczególną uwagę należy zwrócić na zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe, gdyż podlega ono trwałemu przechowywaniu.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt