Rachunkowość partii politycznych
Rachunkowość partii politycznych

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Rachunkowość partii politycznych

 
Zasady prowadzenia rachunkowości partii politycznych wykazują pewną odmienność. Podstawowym aktem prawnym jest wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w spr. zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną. W sprawach tam nieuregulowanych należy stosować przepisy ustawy o rachunkowości.


Rokiem obrotowym dla partii politycznej jest rok kalendarzowy, a podstawą zapisów księgowych są wszelkie dowody księgowe wynikające z przepisów.

Wpłaty składek członkowskich mogą być dokumentowane w sposób uproszczony, zawierający imienny wykaz członków z ich adresami, a rejestr wpłaconych składek stanowi ewidencję. Dokumenty księgowe dokumentujące wpłaty osób fizycznych na rzecz partii powinny zawierać określenie osoby dokonującej wpłaty (adres, imię i nazwisko).

Partia polityczna wyodrębnia przychody z działalności statutowej, przychody finansowe oraz pozostałe przychody. Podobnie jest z kosztami partii politycznej, do których zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, koszty finansowe, oraz pozostałe koszty. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, skorygowana o zyski i straty nadzwyczajne przechodzi na następny rok obrotowy.

Rozliczenie subwencji z budżetu państwa następuje po zakończeniu roku kalendarzowego na podstawie kasowego wykonania wpływów z tytułu subwencji oraz wydatków dokonanych ze środków subwencji.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt