Prawoksiegowosc.pl
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 
Tytułowe rozporządzenie z dnia 18 lipca 2002 r. zostało opublikowane w Dz. U. Nr 120, poz. 1022, natomiast kolejne nowelizacje pochodzą: z 2003 r. Nr 210, poz. 2044, z 2006 r. Nr 122, poz. 846, z 2009 r. Dz. U. Nr 62, poz. 508 Rozporządzenie niniejsze działa wspólnie z Ustawą o rachunkowości, w której zawarto szczegółowe kwestie, kto ma prawo ubiegać się o certyfikat Ministerstwa Finansów i posiadać uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Natomiast omawiane Rozporządzenie z ostatnią nowelizacją skupia się na sprawach formalnych związanych z egzaminem. Dowiedzieć się można również jak powinien wyglądać aktualny wniosek i ile kosztuje cała procedura. Certyfikat można uzyskać zdając egzamin lub dokumentując odpowiednie wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie rachunkowości.

Już w trakcie zdobywania praktyki można przystąpić do egzaminu uprawniającego na usługowe prowadzenie rachunkowości.

W tym celu należy złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące dane:

- nr Pesel

- imiona i nazwisko

- data i miejsce urodzenia

- adres zamieszkania

- adres dla korespondencji

Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe oraz za czyn określony w rodz. 9 ustawy o rachunkowości.

Nie ma natomiast konieczności dokumentowania posiadania wykształcenia, ani praktyki w księgowości.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt