Rozrachunki w księgach rachunkowych
Rozrachunki w księgach rachunkowych

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Rozrachunki w księgach rachunkowych

 
Wszystkie należności i zobowiązania stanowią dla firm rozrachunki i są one ewidencjonowane w następujących pozycjach: rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, publicznoprawne, rozrachunki z pracownikami, inne rozrachunki oraz odpisy aktualizujące.


Należności i zobowiązania wylicza się na dzień bilansowy według wartości nominalnej, czyli według dowodu księgowego np. faktury VAT. Jest to tzw. wycena początkowa.

Natomiast na dzień bilansowy należność rozrachunków wylicza się w kwocie wymagalnej zapłaty. Oznacza to, że wartość podwyższa się również o odsetki, które firma może naliczyć.

Każda firma dostosowuje ewidencję rozrachunków z dostawcami i odbiorcami do własnych potrzeb, co ma na celu zwiększenie przejrzystości i uzyskanie wymaganych informacji. Można zatem tworzyć konta rozrachunkowe z kontrahentami zagranicznymi (import – eksport) i w zależności od przeprowadzonej transakcji będą wykorzystywane inne dokumenty księgowe np. dokument odprawy celnej, który zawiera informacje dot. cła, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego.

Rozrachunki publicznoprawne obejmuje wszystkie rodzaje podatków – VAT, podatek dochodowy, od nieruchomości oraz np. ubezpieczenia społeczne, a także zaliczki podatków np. od wynagrodzeń pracowników i dywidend. Można wyodrębnić również konto „rozrachunki z urzędami celnymi” z tytułu pobieranych przez nie ceł, akcyz, opłat manipulacyjnych.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt