Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Sprawozdanie finansowe

 
Warunkiem sporządzenia wiarygodnego sprawozdania finansowego jest właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji oraz jej rozliczenie. Odpowiednia weryfikacja zarówno majątku firmy, jak i źródeł jego pochodzenia daje podstawy do wprowadzania korekt w księgach rachunkowych. Ewidencja księgowa odzwierciedla stan faktyczny posiadanych przez firmę aktywów i pasywów.

Kolejnym ważnym etapem jest właściwa wycena majątku i przedstawienie danych we właściwy sposób w bilansie. Jest to niezwykle istotne dla odbiorców sprawozdań takich jak inwestorzy, banki udzielające bankom kredytów.

Informacja o wysokości kapitału obrotowego daje podstawę do analizy zdolności firmy do regulowania bieżących zobowiązań.


Informacje o osiągniętym przez firmę wyniku finansowym przedstawiają dane dotyczące składników przychodów oraz kosztów i strat. Zgodnie z ustawą o rachunkowości na wynik finansowy netto składają się wyniki działalności operacyjnej, operacji finansowych, nadzwyczajnych, obciążenia z tytułu podatku dochodowego.

Informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią w sprawozdaniu funkcję uzupełniającą i rozszerzającą. Można zamieścić tu wszystkie istotne dane, które nie zostały ujawnione w pozostałych częściach sprawozdania np. zmiany wartości środków trwałych (aktualizacja, nabycie, przemieszczenie, stan końcowy).

Ustawa wymaga ujawnienia informacji na temat: przeciętnego zatrudnienia, wynagrodzeń (także z zysku), pożyczek i świadczeń.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt