Środki trwałe
Środki trwałe

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Środki trwałe

 
Ustawa o rachunkowości za środek trwały uznaje aktywa trwałe i zrównane z nimi, o okresie używalności dłuższym niż 1 rok. Zalicza się do nich: nieruchomości – w tym grunty, budowle i budynki, lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego. Także maszyny i urządzenia, środki transportowe i inne rzeczy, oraz ulepszenia w innych środkach trwałych, inwentarz żywy.


Generalnie środek trwały to rzeczy kompletne i zdatne do użytku – nie powinny to być przedmioty w trakcie montażu lub ulepszania. Budynek będzie środkiem trwałym, jeżeli zostanie przeznaczony np. na pomieszczenia produkcyjne bądź inne cele związane ze sprzedażą produktów lub towarów. Należy pamiętać, że do środków trwałych zalicza się również te składniki majątku, które zostały przyjęte do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub jego wytworzenia, a powiększa ją koszt ulepszenia. Cena obejmuje również inne koszty poniesione w związku z zakupem np. transport, załadunek i wyładunek, ubezpieczenia, opłaty notarialne i skarbowe. Wartością początkową rzeczy wytworzonej we własnym zakresie będzie koszt wytworzenia.

Obejmuje on także wartość składników zużytych do wytworzenia danego środka oraz wartość usług obcych takie jak: wynagrodzenia za pracę, odsetki od kredytów i prowizje.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt