Prawoksiegowosc.pl
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst ujednolicony, oraz Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca tę Ustawę Dz. U. z 30 listopada 2009 r. Nr 201, poz. 1542

Zgodnie z zapisami tej Ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

- osoby prawne

- jednostki niemające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek, jednakże podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji

- grupy kapitałowe składające się co najmniej z dwóch spółek prawa handlowego

- spółki niemające osobowości prawnej posiadające siedzibę w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów

Przepisów Ustawy nie stosuje się do:

- przychodów z działalności rolniczej /z pewnymi wyjątkami/

- przychodów z gospodarki leśnej

- przychodów armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym

- czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Dochody pochodzące z dywidend są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

- wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd w Polsce,

- odbiorcą dywidendy uzyskującym z tego tytułu dochody jest spółka
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt