Prawoksiegowosc.pl
Ustawa o podatku od towarów i usług

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Ustawa o podatku od towarów i usług

 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 marca 2004 r. Nr 54, poz. 535) Podatek od wartości dodanej, popularnie zwany podatkiem VAT jest opłatą pośrednią, która z założenia ma korzystnie wpływać na ostateczną cenę produktu lub usługi. Kolejno przerzuca opodatkowanie na kolejne fazy obrotu towarem. Po raz pierwszy został wprowadzony w Polsce Ustawą z dnia stycznia 1993 r., obecnie obowiązująca ustawa jest dostosowana do prawa UE.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają dostawy towarów i usług na terenie kraju, eksport i import towarów oraz wewnątrzwspólnotowy obrót towarów i usług. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Natomiast zwolnieniu od płacenia podatku VAT podlegają organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno –prawnych.


Zgodnie z Ustawą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, jednakże od tego zapisu występują odstępstwa w sytuacjach szczególnych. Podstawą opodatkowania jest obrót, czyli wartość sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Nabywca płaci wartość towaru lub usługi plus należy podatek VAT.

Podstawową stawką tego podatku jest stawka 22 %, lecz dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 3, 6, 7, 0 %. Ponadto niektóre czynności są zwolnione z opodatkowania, co oznacza, że nie można dokonać odliczenia podatku naliczonego podczas świadczenia tych usług.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt