Prawoksiegowosc.pl
Ustawa o rachunkowości

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Ustawa o rachunkowości

 
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych regulują przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. zawarte w Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami w rozporządzeniach.

Została sporządzona w celu właściwego prowadzenia rachunkowości zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Często nazywana jest polskim prawem bilansowym i była w ostatnich latach wielokrotnie nowelizowana.

Ustawa określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.
Przedstawia również zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na mocy niniejszej ustawy prowadzi się tzw. politykę rachunkowości, przez którą rozumie się wybran i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą.

Przepisy Ustawy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Polski następujących podmiotów prawnych:

- spółek handlowych i spółek cywilnych z wyjątkiem spółek Skarbu Państwa i NBP

- osób fizycznych, spółek cywilnych prowadzonych przez osoby fizyczne, spółek jawnych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych

- jednostek działających na podstawie Prawa Bankowego

- jednostek i zakładów budżetowych, ich gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych, które działają w gminach powiatach i województwach

- osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

- innych jednostek, jeśli otrzymują na realizację zadań subwencję z budżetu państwa
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt