Wystawianie faktury VAT
Wystawianie faktury VAT

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Wystawianie faktury VAT

 
Faktury VAT wystawiają czynni podatnicy podatku VAT. Z obowiązku takiego są zwolnieni w sytuacji, gdy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Wystawienie faktury VAT obowiązuje także w przypadku otrzymania zaliczki lub zadatku.


W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu dla nabywcy, który nie podał dla tej czynności numeru identyfikacyjnego, podatnik wystawia fakturę w trzech egzemplarzach.

Oryginał faktury jest dostarczany do nabywcy, jedną z kopii podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, a drugą przesyła w ciągu 14 dni od dnia dokonania dostawy do biura wymiany informacji o VAT. Zgodnie z przepisami Ministra Finansów faktura VAT musi zawierać określone elementy. Wszelkie dane na fakturze muszą być zgodne z tymi, które zostały podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.

Ponadto istotnymi elementami faktury są: nazwa i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i data wystawienia, nazwa usługi, kwota należności wraz z podatkiem oraz kwota podatku VAT. Podatnicy mają całkowitą dowolność w zakresie składania podpisu na fakturze.

Ta sama reguła odnosi się także do faktur korygujących. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie strony podpisywały fakturę. Może to mieć znaczenie w przypadku, gdyby pomiędzy kontrahentami doszło do sporu, bowiem w takiej sytuacji podpisana faktura zyska na znaczeniu.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt