Prawoksiegowosc.pl
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej

 
Rozpoczęcie własnej działalności jest alternatywa na szukanie pracy i źródła utrzymania, ponieważ bezrobocie w Polsce wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie około 20 %. Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej: indywidualna oraz w postaci spółek – cywilnej, jawnej, partnerskiej, akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Zgodnie z zapisami tej ustawy pod pojęciem działalności gospodarczej rozumie się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, wydobywczą, albo zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast „Przedsiębiorcą” w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka niebędąca osobą prawną wykonująca działalność gospodarczą.

Wyżej cytowana ustawa mówi, że można podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. W tym celu należy udać się do urzędu gminy lub miasta z dowodem tożsamości i wypełnić stosowne formularze zgłoszeniowe. Następnym etapem jest uzyskanie numeru REGON w urzędzie statystycznym, poprzez wypełnienie formularza. Można go złożyć osobiście, za pośrednictwem urzędu gminy lub miasta, albo wysłać pocztą. Kolejny obowiązek, który na przedsiębiorcę nakłada ustawa jest otwarcie firmowego konta bankowego.

Kolejnym etapem jest wybór formy rozliczeń: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość i podjęcie decyzji czy firma będzie płatnikiem VAT.

Ostatnim krokiem przy zakładaniu własnej działalności jest dokonanie wpisu w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych, w celu zgłoszenia do ubezpieczenia i opłacania składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt