Prawoksiegowosc.pl
Prawo gospodarcze

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Prawo gospodarcze

 
Zwrotem tym określa się zwyczajowo dziedzinę prawa regulującą działalność gospodarczą i jest synonimem publicznego prawa gospodarczego . Określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne i publiczne.

Teoria prawa gospodarczego miała swój początek w ZSRR w roku 1917 i odpowiada modelowi państwa regulującego i reglamentującego działalność gospodarczą. Jednocześnie państwo pełniło funkcję pracodawcy, regulatora, mediatora i sędziego. W modelu tym przewidziane są głównie państwowe formy prowadzenia działalności gospodarczej. Po 1945 roku zostało ono narzucone również w Polsce jako komunistyczna doktryna gospodarcza. Na szczęście w roku 1989 pojęcie to przestało mieć rację bytu wraz z upadkiem poprzedniego systemu.


Państwo zaczęło ograniczać swoją ingerencję w gospodarkę i pojawiły się nowe podmioty, tym samym Polska powróciła do poprzedniego modelu przedwojennego. Zniknęły z polskiego systemu prawnego pojęcia związane z gospodarką nakazowo-rozdzielczą tj. obowiązek kontraktowania. Rozpoczęto przywracanie do życia przedwojennych instytucji prawa handlowego oraz przekształcać istniejące instytucje na system zachodni.

Obecnie działalność gospodarcza regulowana jest przez dwie dziedziny prawa:

- prawo gospodarcze publiczne – określa funkcje państwa w gospodarce, jego zadania i kompetencje, mechanizm podejmowania decyzji, prawa i obowiązki obu stron

- prawo gospodarcze prywatne /prawo handlowe/- zasady tej gałęzi prawa opierają się na autonomiczności i równorzędności podmiotów
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt