Prawoksiegowosc.pl
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Ustawa o podatku od towarów i usług VAT

 
Podatek od towarów i usług nazywany w skrócie VAT od ang. Value Added Tax – podatek od wartości dodanej. Jest aktem prawnym regulującym zasady naliczania podatku pośredniego, obrotowego, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób wpływać na ostateczną cenę towaru lub usługi, przenosząc go na kolejne fazy obrotu.


W Polsce VAT został wprowadzony po raz pierwszy ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. następnie ujednolicony z prawem europejskim ustawą z dnia 11 marca 2004 r.

Podatek VAT jest płacony przez każdego przedsiębiorcę i nakłada większą dyscyplinę podatkową oraz motywację do unikania zakupów w tzw. „szarej strefie”. Podstawą odliczenia zapłaconego podatku VAT jest bowiem faktura. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada faktury VAT, to nie ma podstawy do odliczenia podatku. W takim systemie każdy podmiot jest zainteresowany naliczaniem, odliczaniem i odprowadzaniem podatku oraz ewidencją sprzedaży za pomocą faktury lub kasy fiskalnej.

Ogólnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od towarów i usług podlega:

- dostawa towarów i świadczenie usług na terenie kraju

- eksport i import towarów

- nabycie towarów

- wydanie towarów na podstawie umowy leasingu i komisu

- ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego /lokatorskiego, własnościowego/

- nieodpłatne świadczenie usług lub dostawa towarów

Podatnikami podatku są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Podatnikami nie są: organy administracji publicznej, organy administracji publicznej w zakresie realizacji zadań, dla których zostały powołane.

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub z chwilą wykonania usługi. Podstawą opodatkowania jest obrót, przez co rozumie się kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt