Prawoksiegowosc.pl
Ustawa ordynacja podatkowa

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Ustawa ordynacja podatkowa

 
To ustawa uchwalona 29 sierpnia 1997 Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 regulująca polskie prawo podatkowe materialne, postępowanie podatkowe, określająca organy podatkowe i ich właściwości oraz zawierająca normy prawa skarbowego karnego. W rzeczywistości pełni ona rolę zbioru podstawowych mechanizmów, zasad i pojęć.

Zamysłem ustawodawcy przy tworzeniu ordynacji podatkowej było stworzenie regulacji prawnej, która zawierałaby jednolite dla wszystkich podatków mechanizmy i pojęcia prawne oraz zasady procedury podatkowej. Na przykład pojęcie „podatnika” zostało jednakowo zdefiniowane we wszystkich rodzajach ustaw podatkowych (PIT, VAT).

Podobnie jest z innymi definicjami Ordynacji, pod względem pojęć i mechanizmów naliczania podatku oraz obowiązku podatkowego. Zatem dla dobrego zrozumienia prawa podatkowego niezbędne jest przede wszystkim bardzo staranne opanowanie przepisów Ordynacjo podatkowej, a w dalszej kolejności analiza poszczególnych rodzajów podatków.


Przepisy ustawy stosuje się do:

- podatków, opłat oraz innych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatku i opłatach lokalnych

- spraw z zakresu prawa podatkowego

Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt