Prawoksiegowosc.pl
Nowoczesna księgowość a aktualne przepisy prawa w Polsce.

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Nowoczesna księgowość a aktualne przepisy prawa w Polsce.

 
Wyróżnia się 4 podstawowe formy prowadzenia rozliczeń księgowych: tabelaryczna, przebitkowa, rejestrowa i zautomatyzowana. Trzy pierwsze są tradycyjnymi, czyli ręcznymi formami, natomiast zautomatyzowana polega na wprowadzaniu zapisów księgowych do odpowiedniego programu komputerowego.

Przed upowszechnieniem informatyki istniały jeszcze maszyny księgujące, które po wprowadzeniu danych na kartotekę dokonywały samodzielnie obliczeń. Każda z wymienionych metod posiada swoje wady i zalety, a jej wybór zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości firmy oraz możliwości ekonomicznych.


Tabelaryczna – zwana „amerykanka”, polega na prowadzeniu dziennika głównego – służy do dokonywania zapisów w zbiorze kont syntetycznych. Drugim dokumentem jest dziennik przeznaczony do ewidencji poszczególnych operacji gospodarczych w ujęciu chronologicznym.

Przebitkowa – polega na prowadzeniu luźnych kart kontowych zwanych kartoteką. Dlatego liczba prowadzonych kont może być dowolna, w zależności od potrzeb. Na kartach kontowych prowadzony jest zapis oryginalny, natomiast na dzienniku dokonuje się zapisu skopiowanego. Ta forma daje dużą możliwość podziału pracy.

Rejestrowa – podstawowym dokumentem księgowym jest w tym wypadku rejestr zakupu bądź sprzedaży i zawiera on przebieg danych operacji gospodarczych. Stosowana w sytuacjach gdzie występuje wiele różnych rodzajów dowodów księgowych np. dokumenty zakupu, sprzedaży, bankowe, kasowe, kosztowe itp.

Zautomatyzowana – inaczej komputerowa jest nowoczesnym systemem i charakteryzuje się szczegółowością oraz szybkością przekazu informacji do użytkownika.

Polega na przetwarzaniu danych księgowych wymagających największej ilości pracy np. gospodarka magazynowa, płace, koszty. Pozwala na kompleksowe zestawianie danych w celach sprawozdawczych.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt